Договірні величини

 

Ліміти споживання

 

Для визначення договірних величин споживання електричної енергії та потужності на наступний рік Споживач не пізніше 1 листопада поточного року надає до ПАТ «Запоріжжяобленерго» відомості про розмір очікуваного споживання електричної енергії за формою додатка №1 «Обсяги постачання електричної енергії споживачу», у двох екземплярах, оформлених зі своєї сторони.

 

Додаток 1. Обсяги постачання електричної енергії споживачу

 

Шаблон звернення споживача щодо внесення змін у Додаток №1 до договору узгодження обсягів постачання електричної енергії

 

Споживачі, які розраховуються за електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу, та споживачі постачальників за нерегульованим тарифом, електроустановки яких обладнані засобами диференційного (погодинного) обліку електричної енергії, додатково подають відомості про заявку величини споживання електричної потужності у години контролю максимального навантаження енергосистеми на відповідні розрахункові періоди.

У випадку, якщо розмір очікуваного споживання електричної енергії на наступний рік перевищує розмір фактичного споживання поточного року, Споживач надає обґрунтований  розрахунок очікуваних обсягів споживання електричної енергії.

У разі ненадання Споживачем зазначених відомостей у встановлений термін, ПАТ «Запоріжжяобленерго» самостійно визначає розмір очікуваного споживання електричної енергії (потужності) на наступний рік за фактичними обсягами споживання у відповідних періодах поточного року.

 

Ліміти потужності

 

Договірні величини споживання електричної потужності на розрахунковий період визначаються для Споживача на години максимуму навантажень енергосистеми окремо для кожної площадки вимірювання з приєднаною потужністю 150 кВт і більше та середньомісячним споживанням 50000 кВт.год. і більше, виходячи із установленого енергосистемою завдання, щодо граничного споживання електричної потужності та розраховуються як частка від ділення визначеної на цей розрахунковий період договірної величини споживання електричної енергії на кількість днів в місяці, на 24 години і на відповідні коефіцієнти заповнення останнього добового графіка навантаження у режимні дні замірів.

Для споживачів, які працюють не повний робочий  тиждень, при визначенні договірної граничної величини потужності враховується графік роботи з урахуванням очікуваного обсягу споживання електричної енергії одного неробочого дня та їх кількості в розрахунковому періоді (п.2. додатка №1 “Обсяги постачання електричної енергії споживачу”).

Споживачам, які розраховуються за електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу, та споживачам постачальників за нерегульованим тарифом, електроустановки яких обладнані засобами диференційного (погодинного) обліку електричної енергії, договірні величини споживання електричної потужності визначаються на рівнях, заявлених Споживачем згідно з пунктом п.3 додатка №1 ”Обсяги постачання електричної енергії споживачу”.

У разі, якщо Споживач на підставі двостороннього акта має погоджену технологічну броню електропостачання, договірна величина споживання електричної потужності в години максимуму навантаження має бути не нижче технологічної броні, обумовленої відповідним актом екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання.

Договірні величини споживання електричної потужності доводяться Постачальником електричної енергії Споживачу повідомленням рекомендованим листом або нарочним не пізніше ніж за 10 днів до початку розрахункового періоду.

 

Коригування договірної величини

 

Споживач, надавши обґрунтування, має право не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення розрахункового періоду звернутися (письмово) до ПАТ «Запоріжжяобленерго» за коригуванням договірної величини споживання електричної енергії.

 

Зразок звернення споживача на коригування договірних величин електроспоживання

 

Коригування договірної величини споживання електричної енергії у розрахунковому періоді в сторону збільшення проводиться тільки за умови здійснення у порядку, передбаченому п. 16 Додатку №4, попередньої оплати додатково заявлених обсягів та отримання ПАТ «Запоріжжяобленерго» відповідної заяви споживача у встановлений термін.

 

Примітка: Вимога попередньої оплати додатково заявлених обсягів споживання електричної енергії не розповсюджується на підприємства житлово-комунального господарства та підприємства, які надають послуги щодо забезпечення комунально-побутових потреб населення, в межах наданих населенню послуг, установи та організації, які фінансуються з державного та/або місцевого бюджету.

 

Датою коригування вважається дата попередньої оплати додатково заявлених обсягів активної електричної енергії. Для споживачів, на яких не розповсюджується вимога попередньої оплати, датою коригування договірних величин є дата прийняття ПАТ «Запоріжжяобленерго» рішення щодо проведення коригування за процедурою, визначеною ПКЕЕ.

У разі якщо Споживачем сплачується додатково заявлений обсяг електричної енергії у розрахунковому періоді не в повному обсязі, ПАТ «Запоріжжяобленерго» проводить коригування договірних величин споживання електричної енергії до рівня фактично сплачених обсягів, розрахованих виходячи із розміру тарифу поточного розрахункового періоду або середньозваженого тарифу попереднього розрахункового періоду (для споживачів, що розраховуються за тарифами диференційованими за періодами часу або за різними тарифами).

ПАТ «Запоріжжяобленерго» має право відмовити Споживачу в коригуванні  договірних величин у разі невиконання Споживачем своїх зобов’язань щодо оплати електричної енергії за Договором, у тому числі у разі недотримання ним умов п. 16 Додатку №4 Договору щодо оплати додатково заявлених обсягів споживання електричної енергії, та терміну звернення за коригуванням.

У разі коригування за заявою споживача договірної величини споживання електричної енергії здійснюється відповідне коригування договірної величини споживання електричної потужності. Скориговані договірні величини ПАТ «Запоріжжяобленерго» доводить Споживачу письмовим повідомленням.

 

 

Процедура проведення вимірів електричного навантаження

в режимний день

 

Процедура проведення вимірів електричного навантаження (зимові режимні виміри — третя середа грудня, літні режимні виміри — третя середа червня) установлена наказом №7 Міністерства палива та енергетики України від 15.01.2008 «Про затвердження Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день».

Під час проведення режимних днів санкції до клієнта за перевищення договірних граничних величин споживання електричної потужності не застосовуються.

Вимірювання електричного навантаження в режимні дні проводиться клієнтом, проте ПАТ «Запоріжжяобленерго» має право направити представника для контролю їх проведення у вибіркові години доби.

За результатами проведених вимірів електричного навантаження клієнти оформлюють та надають до ПАТ «Запоріжжяобленерго» до 1 січня (зимові виміри) або до 1 липня (літні виміри) такі документи:

 

Протокол вимірів добового активного електричного навантаження

 

Протокол вимірів добового споживання та генерації реактивної потужності

 

Протокол вимірів фактичної реактивної потужності увімкнених компенсувальних установок

 

Добові графіки активного та реактивного навантаження

 

Зведена відомість результатів вимірів активного електричного навантаження

 

Відомість про введення та демонтаж компенсувальних установок