Публічна інформація

 

Перелік

питань, що належать до публічної інформації,

та знаходяться у володінні ПАТ «Запоріжжяобленерго»

 

 1. Інформація щодо послуги з розподілу електричної енергії.
 2. Інформацію про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інщі. надзвичайні події, що сталися і загрожують здоров‘ю та безпеці громадян (за наявності).
 3. Інформація про стан довкілля (за наявності).
 4. Інша інформація, що становить суспільний інтерес.

 

Інформація надається за запитами на інформацію.

 

ПОРЯДОК

складання та подання запитів на публічну інформацію

розпорядником якої є ПАТ «Запоріжжяобленерго»

 

 1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) та визначає правила складання, подання, опрацювання запитів та надання відповідей на запити на публічну інформацію, що знаходиться у володінні ПАТ «Запоріжжяобленерго». Порядок не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб‘єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.
 2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про доступ до публічної інформації”.

Розпорядником публічної інформації, відповідно до п.4 статті 13 Закону є ПАТ «Запоріжжяобленерго» – стосовно інформації щодо послуги з розподілу електричної енергії.

Спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації є Інформаційно-консультаційний центр ПАТ „Запоріжжяобленерго” (поштова адреса: 69035, м.Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14).

 1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому у Інформаційно-консультаційному центрі ПАТ „Запоріжжяобленерго” або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян».

 1. Запитувач інформації має право звернутися до ПАТ «Запоріжжяобленерго» із запитом на інформацію, що отримана або створена в процесі його діяльності чи знаходиться у володінні ПАТ «Запоріжжяобленерго» незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

 1. Запит може бути поданий:

– на поштову адресу: 69035, м.Запоріжжя, вул. Сталеварів, б.14, Інформаційно-консультаційний центр ПАТ „Запоріжжяобленерго” (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

– телефоном / факсом за номером: (061) 225-37-97, 225-37-98, 225-37-99, факс 225-37-96;

– електронною поштою: IKC@zoe.com.ua;

– в усній формі чи письмовій формі під час особистого прийому в Інформаційно-консультаційному центрі ПАТ „Запоріжжяобленерго” (особисті прийоми відбуваються за адресою м. Запоріжжя, вул. Поштова, 73).

 1. Запит на інформацію має містити:

– прізвище, ім’я та по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 1. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форми для подання запиту на отримання публічної інформації, які можна отримати у кімнаті для прийому відвідувачів (Інформаційно-консультаційному центрі ПАТ „Запоріжжяобленерго”: м.Запоріжжя, вул. Поштова, 73) та на офіційному веб-сайті (www.zoe.com.ua, розділ “Доступ до публічної інформації”).

Форми запитів є додатками до цього порядку (форма 1 – заповнюється запитувачем інформації при надсиланні поштою, факсом та електронною поштою; форма 2 – заповнюється посадовою особою ПАТ «Запоріжжяобленерго» при поданні запиту на інформацію по телефону та під час особистого прийому).

 

Форма запиту на інформацію (завантажити)

 

Запит на інформацію може бути поданий запитувачем особисто до Інформаційно-консультаційного центру ПАТ «Запоріжжяобленерго» (м. Запоріжжя, вул. Поштова, 73).

У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації (поштою, телефаксом, електронною поштою).

 1. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його формлює посадова особа Інформаційно-консультаційного центру ПАТ «Запоріжжяобленерго», що відповідає за прийняття та реєстрацію таких запитів на інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє прізвище, ім’я, контактний телефон, та надає копію запиту особі, яка його подала. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток реєстраційного штампу ПАТ «Запоріжжяобленерго» із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.
 2. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

 1. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, ПАТ «Запоріжжяобленерго» може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації, в особі Інформаційно-консультаційного центру, повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
 2. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається ПАТ Запоріжжяобленерго» в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Про те, що запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, ПАТ «Запоріжжяобленерго», в особі Інформаційно-консультаційного центру, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

 1. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

– ПАТ «Запоріжжяобленерго» не володіє і не зобов’язано відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

– інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

– запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 11 цього порядку;

– не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено:

– прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

– підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

13.У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

– прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

– дату відмови;

– мотивовану підставу відмови;

– порядок оскарження відмови;

– підпис.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.

 1. Якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені законом строки, у зв’язку з настанням обставин непереборної сили, ПАТ «Запоріжжяобленерго» має право відстрочити її надання. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі із зазначенням причини незадоволення запиту у визначений законом строк, строк у який запит буде задоволено.
 2. Особи, які вважають, що права та законні інтереси порушені при розгляді ПАТ «Запоріжжяобленерго» інформаційних запитів, мають право звернутись до генерального директора ПАТ «Запоріжжяобленерго» або до суду та оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

 1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Інформація, що надається згідно з вимогами законодавства