Розроблення та надання замовнику проєкту договору про приєднання та технічних умов на приєднання

Технічні умови на приєднання та розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж за формою, наведеною в додатку 9 до Кодексу, надаються на виконання укладеного договору про приєднання.

 

Технічні умови викладаються у вигляді єдиного документа та мають містити ідентифікатор, яким є унікальний набір даних (послідовність символів), що присвоюється автоматично програмними засобами інформаційно-телекомунікаційних систем ОСР. Ідентифікатор за формою додатка 6 до цього Кодексу має містити інформацію щодо номера технічних умов, дати видачі технічних умов, типу електроустановки, порядкового номера ОСР, маркування територіальної одиниці ОСР, до електричних мереж якої приєднується замовник, типу приєднання (стандартне приєднання; нестандартне приєднання «під ключ»; нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини замовником), інформацію щодо внесення змін тощо.

 

Інформація про видані технічні умови розміщується на офіційному вебсайті ОСР в електронному реєстрі технічних умов на приєднання.

 

ОСР забезпечує доступ замовника до виданих технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання в особистому кабінеті замовника на вебсайті ОСР та Регулятора (за запитом) до особистих кабінетів замовників (у режимі перегляду).

 

ОСР під час видачі замовнику технічних умов повідомляє йому логін та пароль від особистого кабінету замовника.

 

Під час розроблення технічних умов на приєднання ОСР має керуватися такими принципами:

  • надійності електрозабезпечення струмоприймачів замовника згідно з чинним законодавством України з урахуванням категорії надійності електропостачання, яку було зазначено в заяві про приєднання;
  • забезпечення належної якості електроенергії в точці приєднання;
  • дотримання показників якості електричної енергії та надійності електропостачання інших Користувачів;
  • дотримання замовником нульового перетоку реактивної потужності в точці приєднання для Користувачів вище 50 кВт (крім населення);
  • енергоефективності та енергозбереження;
  • оптимальності з економічної і технічної точки зору схеми електрозабезпечення;
  • ефективного розвитку мереж з метою покращення якості послуг з розподілу.

 

Технічні умови, які видаються замовнику для перенесення електричних мереж та інших об’єктів електроенергетики, не повинні містити вимоги щодо електроустановок замовника.

 

Технічні умови на стандартне приєднання надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви та повного пакета документів, передбачених цим Кодексом, у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією.

 

Договір про приєднання вважається укладеним з дати подання замовником належним чином оформленої заяви про приєднання за формою, наведеною в додатку 3 до Кодексу, та документів, що додаються до неї.

 

Технічні умови набирають чинності після оплати замовником вартості послуги з приєднання.

 

Якщо замовник не оплатив послугу зі стандартного приєднання протягом 20 днів з дня отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунка на оплату плати за приєднання, такий договір вважається розірваним, а технічні умови такими, що не набрали чинності.

 

Технічні умови на нестандартне приєднання разом із розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату вартості послуги з приєднання надаються замовнику не пізніше 10 робочих днів починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання та 20 робочих днів у разі необхідності їх погодження з ОСП або іншими суб’єктами господарювання (крім ОСП) у випадках, передбачених пунктом 4.1.29 глави 4.1 цього розділу.

 

Договір про приєднання вважається укладеним з дати подання замовником належним чином оформленої заяви про приєднання та документів, що додаються до неї.

 

Договори про приєднання, передбачені пунктами 4.1.11 та 4.1.29 глави 4.1 цього розділу, вважаються укладеними після їх підписання сторонами.

 

Якщо замовник не оплатив послугу з нестандартного приєднання протягом 20 днів, такий договір вважається не укладеним, а технічні умови такими, що не набрали чинності.

 

Якщо замовник у заяві на приєднання виявив свій намір щодо самостійного проєктування лінійної частини приєднання, ОСР у технічних умовах зазначає вихідні дані для проєктування та визначає найближчу точку в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) ОСР відповідного ступеня напруги, від якої має проєктуватися лінійна частина приєднання до точки приєднання електроустановок замовника.

 

Найближча точка відповідного ступеня напруги визначається згідно з вимогами норм проєктування електричних мереж. Ступінь напруги в точці приєднання замовника може не збігатись зі ступенем напруги в точці мережі ОСР, від якої здійснюється будівництво лінійної частини приєднання.

 

На вимогу замовника ОСР може бути визначена альтернативна точка забезпечення потужності відповідного ступеня напруги, від якої має проєктуватися лінійна частина приєднання до точки приєднання електроустановок замовника, з урахуванням вимог пункту 4.1.20 глави 4.1 та пункту 4.3.6 глави 4.3 цього розділу.

 

У такому випадку технічні умови мають містити вимоги та необхідні вихідні дані щодо створення лінійної частини приєднання від альтернативної точки.

 

У випадку необхідності укладення багатостороннього договору (визначеного пунктами 4.1.11 або 4.1.29 глави 4.1 Кодексу) замовник у строк не більше 20 днів з дня отримання такого договору підписує його та повертає ОСР для реєстрації.

 

Технічні умови набирають чинності після оплати замовником вартості послуги з приєднання.

 

У випадку якщо за однією адресою відбувається виділ частки майна (приміщення) співвласників із спільної сумісної власності, внаслідок чого кожен із співвласників набуває права власності на окрему частку такого майна, перерозподіл потужності між власниками не потребує розробки та видачі технічних умов, якщо не збільшується величина сумарної приєднаної потужності об’єкта архітектури та/або не змінюється категорія надійності електропостачання електроустановки.

 

У цьому випадку роботи, що забезпечують перерозподіл потужності та облік електричної енергії, здійснюються ОСР після внесення кожним із власників (співвласників) плати за монтаж (демонтаж) додаткових елементів мережі та встановлення окремих вузлів обліку.

 

Технічні умови на приєднання розробляються ОСР з урахуванням детальних планів території та пданів розвитку системи розподілу.

 

Усі погодження технічних умов структурними підрозділами ОСР (внутрішні погодження) виконуються ним самостійно.

 

Замовник та/або інший заінтересований суб’єкт має право письмово звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання їх відповідності чинним стандартам, нормам та правилам та отримати відповідний висновок.

 

Порядок та перелік документів для отримання висновку щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання оприлюднюються на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики.

 

Висновок центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання є обов’язковим до виконання ОСР.

 

Замовник має право звернутися до ОСР із заявою в довільній формі з вимогою виключення технічних заходів, що зазначаються у висновку як необґрунтовані. ОСР протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідного звернення повідомляє замовника про вжиті заходи для виконання висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики.